When Timothy Fell in The Latrine

 1. LD · Lise Dobrin
 2. SS · Scola Sonin
 • LD : Oke yumi stap long Christmas Eve, December 24 1998 na mi stap wantaim disela ol lain wan yia pinis nau— em wan yia long mi stap wantaim yupela.
 • LD : Oke, Scola bai stori long— olsem wanpela stori bilong bipo olsem, Timothy, em igo— em bebi yet na em pundaun long dewag.
 • LD : Olsem na yu stori.
 • SS : Oke.
 • SS : Apə mapwe, əgɨndə Lisa ko ətə kwapwe.
 • SS : Əpəkig urusag biog bo marupecog.
 • SS : Mapwe nau, Timothy ino— iolsem ən— em nɨmbo narahaɲ, tasol ənən neyagureh, tasol ino niyagureh gut.
 • SS : Na mapwe.
 • SS : Mapwe nau, yaken— Leopold yaken nani aməkeik cabʉh yous, catowi, cati əpə mapwe.
 • SS : Mapwe nau, cenaməp capwe.
 • SS : Capwe nau, yaken— Leopold yaken nakəna nakərip yaken əpəkin nakana, "Ei yakərieɲ eɲɨndə waia."
 • SS : "Ɲakɨs gani arere long ipəkig dewɔg"
 • SS : Na ia.
 • SS : Papa bilong ol nakəna, "Wak. Ino əpəkiɲ waia, ececiɲ waia. Ignas acəkə ececiɲ."
 • SS : "Bihain cinaki ɲɨkəripec, orait ɲaka ɲɨɲɨhɨr orait ɲɨna ɲɨɲɨhɨr. Əpə wa ececiɲ."
 • SS : Əriə nakana, "Orait ina bo ina icekimweɲ."
 • SS : Əriə nəna.
 • SS : Nəna narih nəna ga dewɔg, na Timothy ənən nakita nagipwecən, nənak apə ino mudekemecum ənən nəna.
 • SS : Bihain ənən nənak, ənən nəna narih gani wɔbʉr— aromom hənamogi dewɔg tokwɔnig.
 • SS : Orait Timothy nəna əgɨdə əpə arəmagou əpəkig tokwɔnig nəna, ənən nəna nawic etiɲ, gi nəna nabʉh dewɔg.
 • SS : Ati ino olsem— ənən nəkana nɨgɨrɨkɨk dewɔg, nati olsem spirit nongut o, catɨkən nabʉh əgɨdə dewɔg.
 • SS : Nabʉh nau, nəminek.
 • SS : Yaken— Leopold yaken napwe nanɨk waia.
 • SS : Na nəmin ənən olsem nəreh.
 • SS : Na gi nabʉh olgeta nəne pas əgɨndə ereh bieh.
 • SS : Na nabʉh na aias gi sabʉh iah ənən nəne pas ereh na napw— stap.
 • SS : Əriə yaken Leopold yaken neminek nereh nau nakana, "Eih!"
 • SS : "Əneɲ batowiɲ mas ɲereh dewɔg ia!"
 • SS : Əriə nəne raun nənaki, naka nɨti, nati ənən— gi nabʉh iəh ənən nəne pas agɨndə ereh bieh.
 • SS : Əriə ei yeteponɨkɨk na yaka, "Eih!"
 • SS : "Timothy gi nənak, o?"
 • SS : Na bihain na, yaken Leopold yaken nohʷarəpi naka, "Owak."
 • SS : "Timothy naka nabʉh dewɔg."
 • SS : Na, mipela— məkitak na mətepon nau.
 • SS : Waka ei tɨtɨr yenak yatɨrən nəni yaken Leopold yaken yenaki...
 • SS : Sori, ohurɨbʉs sap, mone wari...
 • SS : Baboken cəkita cene kros cehap...
 • SS : Əriə yakana "Eih."
 • SS : "Ino əpə mɨbʉrəkən na nəbʉh dewɔg."
 • SS : "Ənən yet naka nɨgipwece yaken nəna nəti hanɨk waia na nabʉh."
 • SS : "Ipə ino ken pɨne krosim əpək."
 • SS : Waka yawic yecɨrokuhən juwebər, yati wa yarən yabʉh wɔrɨb yabʉh yecɨrokuhən.
 • SS : Yatowi, yaken nəne wa, wota mowaceh əbør mucɨrokuhən gen powinari sop.
 • SS : Na, mwecuh wab, əpəkiɲ tiɲtiɲ ino ɲɨpwe gut.
 • LD : Mmmhhh!
 • SS : Tiɲtiɲ— əpəkiɲ tiɲtiɲ ɲene kalap maka gi nabʉh əgɨdə dewɔg.
 • LD : Mmhh.
 • SS : Oltaim ka muti əgɨdə dewɔg mone tiɲtiɲim ənən. Məka "Eiei, sori, ba mutɨkən momam?"
 • LD : Mmmm.
 • SS : Gi nabʉh.
 • SS : Bai ino inap ɲɨtɨkən.
 • SS : Əgɨdə dewɔg atap tru.
 • LD : Mmmm.
 • SS : Ino inap mutɨkən.
 • SS : Oltaim maka mɨtik əgɨdə dewɔg əpəkiɲ tiɲtiɲ ɲɨne kalap.
 • LD : Mmm.
 • SS : Gani atap tru.
 • LD : Tru ia.
 • LD : Em olsem, ino bikos long yu, yu lukautim em gut.
 • SS : Mmm.
 • SS : Mi lukautim em gut.
 • SS : Na babokeɲic cene kros, cehap cehap cehap, na yaka, "Eih!"
 • SS : "Yu noken pɨha əpək. Ino əpək yet muran munak na nabʉh dewɔg."
 • SS : "Ənən yet nəkitak nagipwecə yaken nənak ər nabʉh əgɨdə dewɔg."
 • LD : Mmh.
 • SS : Na nɨbʉh tu, əpə ino mudekemecum— əmiəpeɲ ɲadəkemec ənən nɨna ko nɨbʉh əgɨdə dewɔg.
 • SS : Əpə ba mutepon.
 • SS : Mutepon məkana ənən— olsem spirit nongut cerən cenak o.
 • SS : Əpə ino mudekemec.
 • LD : Mmm.
 • SS : Ba mutepon mweiohʷ?
 • SS : Bihain ənən nabʉh əgɨdə dewɔg apə ma— məkə, "Eih!"
 • SS : Em ino inap nɨbʉh mas wanpela spirit nongut catɨkən nabʉh.
 • LD : Mmm.
 • SS : Em tasol Lisa.
 • LD : Dewɔg bilong yupela bin sanap long we?
 • SS : Em ia, mama bilong Manuel ol istap, banana sanap ia.
 • LD : Oke.
 • LD : Oke.
 • SS : Disela dewɔg bilong mipela.
 • LD : Dewɔg bilong yupela.
 • LD : Yupela long bipo.
 • SS : Mm, bilong bipo.
 • SS : Mipela stap long dispela hap,
 • LD : Putim dewɔg daunbilo long hap.
 • SS : dewɔg long hap ia.
 • SS : Tokim papa bilong Manuel na mipela wokim long hap ples bilong ol.
 • LD : Oke.
 • SS : Nau banana sanap ia.
 • SS : Yumi stap long dispela hap.
 • LD : Oke.
 • LD : Oke tengyu bai mi stopim.
Gloss:
SS : Yumi stap long hia long dispela hap nau Lisa istap.
SS : Tupela haus bilong mipela em yumi brukim pinis.
SS : Mipela stap nau, Timothy ino - iolsem - em wokabaut finis, em itoktok tasol, tasol em ino toktok gut.
SS : Na mipela istap.
SS : Mipela istap nau – papa bilong Leopold wantaim mama bilong Leopold ol igo daun long nambis, nau ol ikam antap, nau ol ilukim mipela istap.
SS : Mipela istap nau ol ikam nau ol istap wantaim mipela.
SS : Ol istap nau, papa bilong Leopold em itok em itokim papa bilong mipela em itok, "Mi laikim dispela waia."
SS : "Em istap clostu long arare bilong toilet bilong yupela."
SS : Papa bilong ol em itok, "Nogat. Ino waia bilong mipela, waia bilong ol. Bilong lain bilong Ignas."
SS : "Bihain ol ikam orait yu tokim ol, orait sapos ol laikim long yu kisim orait yu ken kisim. Em ino bilong mipela, bilong ol."
SS : Na em itok, "Mi go na checkim."
SS : Olsem na em igo.
SS : Em igo na em igo sait long toilet na Timothy em ikirap bihainim em, igo mipela ino save na em igo.
SS : Bihain em igo, na em igo raunim narapela sait – long toilet long sait bilong man.
SS : Orait Timothy em iran igo long sait bilong ol meri isave yusim longen hap na igo insait, nau em igo na em igodaun long toilet.
SS : Ating em ino pundaun tru tu long toilet ol spirit nogut iputim em igo daun long dispela toilet.
SS : Em igo na em iharim.
SS : [Na em iharim] papa bilong Leopold papa wok long pulim waia.
SS : Na em iharim olsem em icrai.
SS : Na em igo daun olgeta long hol na pas bilong tupela solda bilong em istap.
SS : Na em igo daun olgeta lek bilong em igo daun go daun olgeta na em pas long tupela solda na em istap.
SS : Olsem papa bilong Leopold em iharim em icrai nau em itok, "Eih!"
SS : "Wanpela pikinini mas crai long toilet ia!"
SS : Olsem na em iraun ikam, na em ilukim, na em ilukim em igo daun olgeta pinis na em ipas long ol solda, tupela solda.
SS : Nau mi go luk fainim na mi tok, "Eih!"
SS : "Timothy go we, o?"
SS : Na bihain na, papa bilong Leopold em isingaut long mipela na em itok, "Nogat."
SS : "Timothy ikam na igo daun long toilet."
SS : Nau mipela ikirap na mipela fainim em nau.
SS : Nau mi kirap nau mi ran igo nau mi kisim em long papa bilong Leopold mi kam…
SS : Nau scru bilong mipela iguria, na mipela wari…
SS : Nau ol tumbuna bilong em ol ikirap na ol ikros long mipela...
SS : Nau mi tok, "Eih."
SS : "Ino mipela imekim na em ipundaun long toilet."
SS : "Em yet bihainim papa na igo lukim ol ipulim waiai na em igo daun."
SS : "Yutupela ino ken kros long mipela."
SS : Nau mi kisim em igo insait nau wasim em long hotwara nau mi lukim nogat nau mi kisim em igo daun long wara nau mi wasim em gen.
SS : Mi kam antap, na papa bilong em, em itok na boilim ol hatwara nau wasim em long smel sop.
SS : Na, mipela slip long nait, na tinging bilong mipela ino stap gut.
SS : [Tinging bilong mipela], yumi tok nau mi godaun pinis long dispela toilet.
SS : Oltaim yumi lukim dispela toilet mipela isave tinging olsem. "Em igo daun long dispela toilet mipela isori bai mipela kisim em ikam antap olsem wanem?"
SS : Em igo daun pinis.
SS : Bai ino inap yu kisim em kam antap.
SS : Disepela toilet em idaunbilo tru.
SS : Ino inap (?)
SS : Oltaim yumi save lukim dispela toilet tinging bilong mipela em isave kalap.
SS : Em idaunbilo tumas.
SS : Na ol tumbuna bilong em ol ikros, planti long mipela na mi tok, "Eih!"
SS : "Yupela noken ikros long mipela. Ino mipela kisim em igo na igo daun long toilet."
SS : "Em yet ikirap bihainim papa bilong em igo na em igo daun long dispela toilet."
SS : Sapos em igo daun tu long dispela toilet mipela ino save – olsem em igo bai bai em igo daun long dispela toilet.
SS : Mipela bai fainim em.
SS : Mipela bai fainim em na mipela ino inap save olsem ol spirit nogut kisim em igo o.
SS : Mipela ino inap save.
SS : Bai mipela fainim em nating?
SS : Bihain na em igo daun long dispela toilet nau mipela itok, "Eih!"
SS : Em in go daun nating long dispela sampela spirit nogut mas putim em igo daun.